De KunstTour is van ondeugend nichtje zelf een tante geworden!

De Open Brief  v/d stichting ART2Connect n.a.v. De  KunstTour stopt.

Maastricht, 15-11-2017

Onderwerp: ‘De KunstTour is van ondeugend nichtje zelf een tante geworden!’

 

Beste mensen,

Zoals u weet heeft de stichting ART2Connect in 18 jaar tijd de KunstTour als Maastrichts en Euregionaal evenement uitgebouwd van een heel beperkte scope van open ateliers naar een breed spectrum van hedendaagse beeldende kunst en cross-overs. In juni 2017 heeft de stichting wederom een zeer succesvolle en goed bezochte KunstTour aangeboden met een mooi zowel ‘traditioneel’ als ‘experimenteel’ kunstaanbod. In een lange traditie was dit alweer de 18e KunstTour Maastricht (zie terugblik www.kunsttour.com).

De KunstTour heeft al lang de potentie om door te groeien naar een evenement van landelijke betekenis. Toch lopen we al jaren tegen het glazen plafond aan: de stad is gewend geraakt aan een groot evenement dat voor een relatief luttel bedrag door de sterke betrokkenheid en altruïstische inzet van een aantal mensen werd neergezet in een – laten we het politiek correct zeggen – niet altijd consistent beleidsklimaat. Zo kan het niet meer. En door de vanzelfsprekendheid van die opofferingsbereidheid en de magere financiële kaders, die erin geslopen zijn, vinden we dat het beeldende kunst klimaat een nieuwe start verdient, zonder hypotheek uit het verleden en met alle nieuwe kansen die ongetwijfeld kunnen worden afgedwongen. Een sterk klimaat voor beeldende kunst in Maastricht en haar regio verdient meer aandacht om de kansen die er liggen op te kunnen pakken.

Daarom hebben wij geconcludeerd dat we de KunstTour als evenement niet meer kunnen en willen organiseren. Ook hebben we geconcludeerd dat we de KunstTour en de Stichting niet willen overdragen. De KunstTour in haar huidige opzet heeft haar doel gediend en was in die zin succesvol. Wij vinden het nodig dat de stad en alle dragers van de beeldende kunst in Maastricht en omgeving opnieuw uitvinden hoe ze de nog altijd valide doelen van de KunstTour kunnen bereiken. En vooral ook  uitvinden wat er voor nodig is om een evenement van landelijke allure en exposure daadwerkelijk te ontwikkelen. Met nieuwe mensen, met nieuwe beleidskaders en met een serieuze nieuwe duurzame bekostiging, die los komt van de boekhoudregeltjes die in 18 jaar in de begrotingen van de stad zijn ingesleten.

De Stichting dankt de trouwe stakeholders, waaronder zeer zeker ook de kunstenaars, voor 18 jaar onafgebroken vertrouwen in de organisatie van de KunstTour en wensen hen succes met het artistiek verbinden, toeren of hun eigen ondernemersschap.

Hoewel wij vinden dat doorgaan binnen de gebaande paden niet meer gaat, willen we al onze steunpilaren danken, die 18 edities mede mogelijk hebben gemaakt. Dank dus aan de Gemeente Maastricht voor de jaarlijkse subsidie, de incidentele donaties en projectsubsidies van fondsen en de Provincie Limburg, de sponsoring van enkele bedrijven, de bijdrage van kunstinstellingen, inschrijfgelden van de kunstenaars en last but not least de grote eigen bijdrage van de organisatie. Wij danken en niet in de laatste plaats ook het publiek, dat aanvankelijk aarzelend, maar nieuwsgierig gaandeweg steeds beter ging begrijpen wat de KunstTour wilde vertellen. Per editie ontwikkelde zich dit in aantal en herkomst.

In de komende maanden zal een nieuwe politieke realiteit gevormd worden, n.l in maart 2018 zijn de nieuwe gemeente raadverkiezingen: hebben de bestuurders en beleidsmakers hun focus op de verkiezingen dan biedt dit ruimte om de eigen nieuwe koers van een hedendaagse beeldende kunst ruimte c.q evenement  in de grondverf te zetten. Hoe kunnen we de bestaande subsidiebeschikking benutten en ombuigen naar de volgende fase? De bal ligt nu bij een nieuwe generatie. Die zal ervoor moeten knokken bij het kunstenveld, de gemeente, provincie en de politiek. En alsjeblief, denk buiten de bestaande kaders, denk groot, denk anders en pak zo stevig uit dat een nieuw initiatief meteen door het glazen plafond knalt.

De stichting ART2Connect blijft voorlopig bestaan en zal zich bezinnen op haar toekomst met eventuele sociaal en maatschappelijke geëngageerde maar kleinschaligere kunstprojecten die passen binnen haar doelstelling ‘Kunst verbindt mensen en visa versa’.  Want we zijn nog niet klaar.

“nogmaals dank en succes … het was ons een (z)waar genoegen”.

Hoogachtend,

 

Het Bestuur van de stichting ART2Connect;

Dhr. M. Muijres MBA, voorzitter

Dhr. drs. J.M.H. Bessems, secretaris

Dhr. Ir. J. Bänziger, penningmeester aanspreekpunt voor de pers             M: 06 20546876

Dhr. ing. B. Lemmens, coördinator ART2Connect Foundation en vrm. KunstTour organisator

 

 

 

 

Sint Monulphusweg 13 B | 6212 BG Maastricht |

bertlemmens@kunsttour.com | KvK S 41078205 | NL48 TRIO 0198 4317 83 |

Stichting ART2Connect heeft een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Zie hieronder ook de bijlage ‘De KunstTour in Perspectief’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: De KunstTour in Perspectief

 

De KunstTour en de beleidsmakers

De destijds voor deze regio unieke en nieuwe vorm van verbinden van hedendaagse (autonome) beeldende kunst met ‘normale’ mensen is na 18 jaar begrepen en overgenomen. De stichting ziet heel veel nieuwe culturele festivals en initiatieven in de stad die zorgen voor een heel levendig discours. Bijna elke wijk of kerkdorp heeft een Kunstroute, ‘nieuw’ is de museum nacht route in Maastricht, de jaarlijkse activiteiten bij het Bonnefanten Museum, van Eyck, Marres, Lumiere, Designday, docFest, Words on Fire, Fashion Clash , de eigen initiatieven van openateliers in eigen verzamelgebouwen. Er wordt wat verbonden en afgetoerd in stad en land. De popularisering blijkt manifest en “iedereen lijkt er verstand van te hebben”. De stichting ervaart dit echter ook wel als “duizend bloemen die bloeien” zonder een duidelijk strategisch kader.

 

De KunstTour en haar publiek

Heeft de stichting met de KunstTour haar doel bereikt en of zijn er kansen blijven liggen?

Haar oorspronkelijk doel het verbinden en op hoger plan brengen van de hedendaagse beeldende kunst is gelukt. Tevens de beeldende kunst en haar makers zichtbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek in Maastricht e.o en de Euregio. De belangstelling voor de hedendaagse beeldende kunst is toegenomen en is zeker aanwezig maar nog niet voldoende en duurzaam verankerd in deze stad, regio en euregio. De kansen, aandacht en structurele autonome presentatie mogelijkheden voor de jonge beeldende kunstenmakers om in deze stad, regio en euregio een carrière op te bouw is er nog steeds niet.

 

De KunstTour en de kunstmakers

De KunstTour heeft er toe bijgedragen dat het publiek meer vertrouwd geworden is  met een bijzonder en hedendaags beeldend kunstaanbod in stad en regio. Vooral de laatste KunstTour bleek een podium te zijn geworden waarin de bezoekers meer dan vroeger open stonden voor vernieuwing. De KunstTour was als vertrouwd en laagdrempelig fenomeen onderdeel geworden van de infrastructuur. Dus waarom stoppen? Is de formule uitgewerkt doordat er nieuwe kunstinitiatieven van verbinden zijn? en geldt het ‘wir wollen etwas neues’ effect ook voor de KunstTour? Is de KunstTour verworden tot een propaganda instrument van de gemeente? De subsidiegevers meer en meer direct en indirect invloed uitoefenen op het beleid, bedrijfsvoering en zelfs de inhoud? Wie betaalt die bepaalt?

De kunstinstituten, opleidingen, musea  hebben met hun publiek verb(l)indende kunstprojecten en acties hun plek gevonden binnen dan wel naast de KunstTour. Maar…. zijn zij zelf voldoende vrij (autonoom) en vernieuwend gezien de politieke en institutionele doelstelling ervan? Welke ruimte laat het management denken de inhoudelijke vernieuwing? St. ART2Connect met de KunstTour heeft zelf wil blijven vasthouden aan haar oorspronkelijke rol: Zelf geen instituut te zijn en maximaal het nieuwe, nog niet gekende naar boven halen en een plek geven.

 

De KunstTour en haar erfenis

De veralgemenisering en democratisering van de beeldende kunst is geen inhoudelijk doel op zich geweest. Dit staat namelijk de inhoudelijke vernieuwing in de weg.

Er zijn daarom drie zaken belangrijk:

  1. De expertise, inhoud, doorontwikkeling van eigen kwaliteit,
  1. Het vermogen dit in verbinding te brengen met de “actoren” in de stad en regio.

Aan punt 2 heeft de stichting met de KunstTour voldaan.

Punt 1 dient nadrukkelijk aandacht te krijgen om de innovatie een plek te geven en te voeden.

  1. een duurzaam en verbonden beleid.

Eveneens kan geconcludeerd worden dat de stichting naast het succesvol artistiek verbinden middels de KunstTour, ergens ook kansen heeft laten liggen en niet bij machte was om de overheden, met haar bezuinigingsmanie van 2008 tot heden en haar neo-liberaal Kunst en Cultuur beleid, en de opportunistische kunstelite te overtuigen van,

in het algemeen; de noodzaak van een duurzame en krachtige samenwerking binnen het kunstenveld met als gevolg een sterk collectief kunstklimaat en

in het bijzonder; voor een permanente autonome laboratorium tevens flexibele presentatie plek voor de hedendaagse beeldende kunst en hun makers in Maastricht.

Het oorspronkelijke doel van de stichting met de KunstTour vraagt gezien de maatschappelijke ontwikkeling dus om een nieuwe vorm die meer ruimte beidt aan de laboratoriumfunctie voor een nieuwe autonome elite en als deze conclusie juist is dan is de vervolg vraag: Hoe gaan we dit inrichten en door wie?

 

Het speelveld ligt open, alle nieuwe spelers veel succes gewenst.